Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Gołdapi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie turbin wiatrowych

Kliknij w obrazek oby powiększyć i przeczytać treść.
str 1/4

str 2/4

str 3/4

str 4/4

Treść wniosku o udzielenie informacji publicznej

Nadawca: Harcerski Ruch Ochrony Środowiska
Im. św. Franciszka z Asyżu
Ściborki 6
19-520 Banie Mazurskie
data: 2012-08-26

Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Gołdap

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku(Dz. U. Nr 112 poz. 1198) niniejszym wnosimy o precyzyjne udzielenie informacji publicznych związanych z budową (faktyczną lub planowaną) farm wiatrowych na terenie Gminy Gołdap W celu uzyskania klarownych i jasnych odpowiedzi wnosimy o udzielenie ich precyzyjnie na poszczególne n/w pytania (1-20).

Wniosek o udzielenie informacji publicznej ma związek z bardzo dużą ilością zapytań i próśb o interwencje osób zamieszkałych w sąsiedztwie zainstalowanych wiatraków na terenie Gminy Gołdap, a także planowanych na terenie Gminy Dubeninki i Banie Mazurskie. Z wszelkich docierających do nas informacji wynika, że życie bardzo dużej liczby osób jest w różny sposób zagrożone oddziaływaniem farm wiatrowych. Ponieważ liczba tych interwencji jest duża i niezwykle niepokojąca, a z racji budowy kolejnych siłowni będzie się radykalnie zwiększała należy jak najszybciej rozpocząć prowadzenie różnego rodzaju działań na rzecz mieszkańców powiatu gołdapskiego. Niniejsze, wnioskowane do otrzymania dane są do tego niezbędne.

1. Proszę podać ilości istniejących i planowanych (wszystkie stadia inwestycyjne – od planowanych poprzez będące w fazie tworzenia dokumentacji, po będące w budowie i istniejące) farm wiatrowych i pojedynczych siłowni wiatrowych oraz masztów pomiarowych na terenie Gminy Gołdap W wykazie proszę o uwzględnienie następujących danych:
– rodzaj procedury na podstawie której prowadzona jest każda inwestycja,
– ilość wiatraków z wyszczególnieniem faz inwestycyjnych,
– wykaz działek, ( numer działki i obręb geodezyjny ) imię i nazwisko właściciela działki na której usadowiony jest lub będzie dany wiatrak
– informacja czy dany wiatrak lub instalacja jest nowa czy pochodzi z tzw. recyklingu lub repoweringu;
– wysokość wiatraków liczona ze wzniesionym śmigłem
– moc generatora siłowni,
– nazwa i adres inwestora
– długość i rodzaj linii przesyłowych koniecznych do podłączenia instalacji.
– czy inwestor posiada koncesję oraz zgodę na przyłączenie do sieci.

2. Proszę podać kompletną analizę ekonomiczną związaną z budową wiatraków (dotyczy siłowni istniejących oraz planowanych), a w szczególności:
– jakie subwencje związane z farmami wiatrowymi otrzymuje (bądź będzie otrzymywać) gmina w rozłożeniu na poszczególne lata,
– straty z powodu obcięcia dotacji zewnętrznych,
– projektowane straty związane z wypłacaniem odszkodowań dla mieszkańców ( utrata wartości nieruchomości, utrata zdrowia, utrata możliwości rozwojowych i utrata pracy),
– projektowane straty związane z organizacją działań osłonowych (służba zdrowia, organizacja wyjazdów wypoczynkowych osób z chorobami związanymi z lokalizacją farm wiatrowych, itd.),
– projektowane straty związane z prowadzeniem spraw sądowych w związku z występowaniem o odszkodowania,
– koszty ewentualnej utylizacji wiatraków, instalacji energetycznych i sieci przesyłowych (według cen rynkowych), w sytuacji np. bankructwa właścicieli wiatrowni.

3. Proszę podać czy została w gminie wykonana przed podjęciem decyzji o budowie na terenie gminy farm wiatrowych (wprowadzenie do studium, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) – analiza ekonomiczna związana z tą inwestycją? Jeśli tak, to prosimy o przekazanie jej potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopii.

4. Proszę odpowiedzieć skąd Gmina Gołdap będzie pobierała fundusze na wypadek:
– zaspakajania roszczeń odszkodowawczych materialnych i zdrowotnych związanych z budową farm wiatrowych
– utylizacji wiatraków i siłowni w przypadku np. wyeksploatowania, upadłości lub bankructwa ich właścicieli.

5. Proszę o podanie wysokości budżetu Gminy Gołdap na rok 2012 a w tym:
– subwencji wyrównawczych
– otrzymywanych i planowanych dochodów związanych z inwestycjami w energetykę odnawialną z wyodrębnieniem farm wiatrowych.
– wysokości odebranych subwencji zewnętrznych w związku z budową wiatraków
– otrzymanych darowizn, finansowania inwestycji gminnych i wpływów pośrednich od osób i instytucji powiązanych z lobbingiem farm wiatrowych.

6. Czy władze gminy (Burmistrz, Rada Miejska) prowadzą działania związane z przebudową koncepcji rozwojowych gminy związanych z przekształceniem obszarów gminy z turystyczno – rolniczych na przemysłowe? Na jakim etapie są te działania?

7. Proszę podać ilości powstałych i planowanych miejsc pracy dla mieszkańców gminy w związku z budową i funkcjonowaniem farm wiatrowych na terenie gminy w rozbiciu na stałe miejsca pracy i okresowe.

8. Proszę podać informację czy były przekazywane i skąd były pobierane dane ekonomiczne na temat farm wiatrowych, przekazywanych dla mieszkańców gminy i mediów. Proszę też o przekazanie tych informacji jako załącznika do raportu.

9. Proszę o podanie informacji o zorganizowanych źródłach wiedzy dla osób podejmujących decyzję o lokalizacjach farm wiatrowych na terenie gminy (głównie Radni Miasta), na temat oddziaływania farm wiatrowych na mieszkańców gminy (m.in. oddziaływanie na zdrowie, utrata wartości ziemi, itp.). Chodzi o zorganizowane formy doszkalania przed podejmowaniem decyzji. A w szczególności:
– czy odbyły się na ten temat szkolenia, kiedy, kto je prowadził, kto brał w nich udział, kto je finansował?
– jakie lektury i materiały dostarczono Radnym, źródła publikacji, kiedy to miało miejsce?
– czy w materiałach pojawiały się informacje o możliwościach rozwoju mikro-energetyki, małej energetyki, energetyki prosumenckiej i sektora „smart grid”. Proszę o podanie przykładów i źródeł.
– z jakich obiektywnych i niezależnych od lobby wiatrowego źródeł korzystano.

10. Proszę o podanie informacji kto finansował (dane sponsora) wykonanie dokumentacji związanej z budową farm wiatrowych, łącznie z finansowaniem pośrednim a w szczególności:
– tworzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
– tworzenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
– tworzenie planu zabezpieczenia energetycznego gminy

11. Proszę o podanie informacji na temat udziału przedstawicieli władz gminy (w szczególności: (Burmistrz, Przewodniczący Rady, Radni Rady Miejskiej) we wszystkich szkoleniach i innych formach organizowanych przez inwestorów i organizacje związane z budową farm wiatrowych. Dotyczy to zarówno inwestorów zewnętrznych jak też lokalnych:

Proszę podać rodzaj organizowanego spotkania (szkolenie, impreza eventowa, rekreacyjna, spotkanie robocze, przyjęcie, etc…), datę oraz miejsce organizacji, organizatora oraz sponsorów spotkania.
Proszę o podanie pełnej informacji o służbowym uczestnictwie Burmistrza/Wójta lub reprezentantów urzędu w seminariach, konferencjach lub innych spotkaniach związanych z tematyką OZE a w szczególności energii wiatrowej. Proszę o podanie miejsc, terminów, tematyki, osób uczestniczących, raportów tematycznych i podsumowujących oraz związanych z tym kosztów wyjazdów i delegacji.

12. Proszę o podanie informacji na temat terminów poszczególnych etapów prawnych związanych z farmami wiatrowymi, tj.:
– daty przyjęcia studium rozwoju gminy, daty uprawomocnienia się zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
– daty do kiedy zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami można składać wnioski o odszkodowanie z tytułu utraty wartości ziemi w stosunku do poszczególnych inwestycji budowy farm wiatrowych i pojedynczych wiatraków.
– W jaki sposób mieszkańcy gminy (szczególnie zamieszkali w najbliższym sąsiedztwie – tj. do 3 km od wiatrowni) zostali powiadomieni o możliwości ubiegania się o odszkodowanie z tytułu budowy farm wiatrowych na terenie gminy.

13. Proszę o podanie listy Radnych Rady Miejskiej (imię i nazwisko – na podstawie listy obecności w dniu głosowania) głosujących w w/w sprawach związanych z inwestycjami budowy farm wiatrowych na terenie gminy oraz wyniki poszczególnych głosowań w w/w sprawach. A w szczególności:
– przyjęcie projektów oraz uchwał końcowych w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z wyznaczonymi miejscami pod inwestycje związane z budową farm wiatrowych oraz prognozy oddziaływania,
– przyjęcie projektów oraz uchwał końcowych w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy jego oddziaływania na środowisko.

14. Proszę o podanie informacji o wielkości populacji mieszkańców gminy mieszkających w obszarze o promieniu: 1 km, 3 km i 8 kilometrów wokół wiatraków licząc od osi pionowej najbliższego z wiatraków. W analizie należy wyodrębnić (np. na podstawie danych statystycznych) osoby starsze, dzieci w wieku szkolnym oraz kobiety w ciąży, osoby chore szczególnie podatne na wpływ wiatraków (m.in. chorzy na epilepsję, posiadający zastawki serca, chorzy psychicznie (np. ADHD)).

15. Proszę o podanie analizy rodzajów działalności gospodarczej na którą będzie oddziaływać inwestycja OZE a w szczególności turystyki, miejsc wypoczynkowych, sanatoriów i agroturystyki, rolnictwa, pszczelarstwa w promieniu 5 km od siłowni energetycznej.

16. Proszę o podanie danych na temat wycinki zadrzewień i zakrzaczeń, bądź dewastacji siedlisk i obszarów ekotonowych wokół wiatraków oraz na obszarach planowanych pod farmy wiatrowe w obszarze 1,5 km od siłowni.
– Ilość i dane obszarowe wydanych w ciągu ostatnich 2 lat a w przypadku farm już istniejących – 2 lata przed uruchomieniem, pozwoleń na wycinkę zadrzewień, zakrzaczeń i zmian ukształtowania terenu.
– Dane na temat nielegalnych działań związanych z niszczeniem siedlisk ptaków, nietoperzy i innych zwierząt oraz podjęte kroki zapobiegawcze lub czynności śledcze.

17. Proszę o podanie informacji na temat udziału społeczeństwa i konsultacji społecznych związanych z budową farm wiatrowych, a w szczególności:
– jaka była forma zapewnienia udziału społeczeństwa w procedurach planistycznych.
– w jakiej formie przeprowadzono bądź zamierza się przeprowadzić konsultacje społeczne dla poszczególnych projektów.
– ilu mieszkańców gminy uczestniczyło w konsultacjach poszczególnych faz projektów?
– ile zorganizowano konsultacji społecznych i kiedy one się odbyły?
– wykaz wsi bezpośrednio związanych z inwestycjami budowy farm wiatrowych w których odbyły się konsultacje społeczne?
– wykaz miejscowości w promieniu 3 km od siłowni wiatrowych w których nie odbyły się konsultacje społeczne i z jakiego powodu

18. Proszę o podanie informacji: czy i jakie gmina podjęła do chwili obecnej działania osłonowe wobec mieszkańców zamieszkałych w sąsiedztwie wiatraków? (chodzi o działania wobec mieszkańców zamieszkałych w promieniu do 8 km od wiatraków):
– związanych z ochroną zdrowia mieszkańców gminy,
– utratą wartości nieruchomości,
– utratą możliwości rozwojowych i zarobkowania,
– zabezpieczenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i prac polowych w sąsiedztwie wiatraków.
– proszę podać jakie działania osłonowe dla mieszkańców gminy są zaplanowane w 2012 i 2013 roku?

19. Proszę podać jakie działania podejmowane były lub są obecnie w stosunku do osób przyjeżdżających do gminy na pobyt czasowy (m. in. turystów i kuracjuszy sanatoryjnych oraz pacjentów szpitali i służby zdrowia, domów opieki społecznej, etc.) a w szczególności:
– działania informacyjne dla turystów informujące o zagrożeniach oraz o tym gdzie na terenie gminy znajdują się farmy wiatrowe lub są planowane;
– działania w stosunku do osób leczących się (szpitale, sanatoria, domy opieki, hospicja, etc).

20. Czy w związku z istnieniem na terenie gminy farm wiatrowych gmina zamierza zrezygnować z pobierania opłaty klimatycznej?

Uzasadnienie :

O powyższe informacje publiczne ubiegamy się, ponieważ nie zostały one opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej ani też podane w inny sposób dla mieszkańców gminy.

Wszystkie pytania zostały opracowane na podstawie standardowego działania które powinno się odbyć w danej gminie przed podjęciem decyzji z powodu diametralnych zmian jakie wnoszą ze sobą budowane farmy wiatrowe – tj. wpływ na zdrowie i życie dużej liczby populacji gminy, wpływ ekonomiczny na mieszkańców gminy, długość czasu trwania inwestycji (30 lat), itd.. Zakładamy, że władze gminy i członkowie Rady Gminy są odpowiedzialni za los mieszkańców gminy i przed podjęciem decyzji o lokalizacji na terenie gminy farm wiatrowych dokonali pełnej analizy wszystkich aspektów jakie są związane z budową farm wiatrowych. W ostatnich latach informacje na temat są w Polsce na tyle powszechne i łatwe do uzyskania, łącznie z oficjalnymi publikacjami na ten temat ośrodków naukowych, Sejmu – dlatego każdy chcący na ten temat zdobędzie konkretną wiedzę. Zakładamy również, że władze gminy rozumiejąc zwykły konflikt interesów nie korzystają tylko i wyłącznie z wiedzy, jaką na temat farm wiatrowych rozpowszechniają grupy lobbystycznie związane z budową wiatraków i korzystających z tego ekonomicznie, a szczególnie sięgają do obiektywnych źródeł wiedzy.

Rozumiejąc, że w/w zadane pytania są często danymi przetworzonymi, to jednak zakładamy są już opracowane (założenie, że władze gminy są odpowiedzialne za los swoich mieszkańców i przed podjęciem decyzji dokonały pełnej obiektywnej analizy) i znajdują się w zasobach gminnych ale z różnych względów nie były publicznie prezentowane.

Industrialne farmy wiatrowe stwarzają ogromne zagrożenie dla społeczeństwa i środowiska przyrodniczego dlatego inwestycje te powinny być przygotowywane z należytą rozwagą i z pełnym udziałem społeczeństwa które może być zmuszone żyć i być narażone przez dziesiątki lat na degradację życia społecznego, zniszczenie krajobrazu, przyrody i znaczne straty ekonomiczne.

Społeczeństwo powinno być chronione zgodnie z zapisami Konstytucji RP i dyrektyw Unii Europejskiej oraz szeregu ustaw o dostępie do informacji i udziale społeczeństwa, dlatego wiedza i sposoby postępowania władz samorządowych wobec inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko musi być dla społeczeństwa jasny i oczywisty na każdym etapie.

Uważamy zatem za zasadne żądanie od gminy wielopoziomowej informacji przetworzonej w celu utworzenia bazy danych dostępnej dla ogółu mieszkańców oraz wykorzystania do opracowań statystycznych na poziomie powiatu, województwa i całego kraju.

Opracowane informacje będą znakomitą bazą informacyjną i materiałem do podejmowania odpowiedzialnych decyzji przez lokalny samorząd, zapobiegając jednocześnie ukrytym działaniom korupcjogennym w zetknięciu z bogatym i prężnym lobby energetyki wiatrowej. Zaznaczamy, że informacje nie są zbierane dla celów komercyjnych.

Prosimy o podanie kontaktu do osoby odpowiedzialnej w gminie za w/w sprawy w celu łatwiejszego uzyskiwania dalszych informacji, które z pewnością będą powstawać w związku z szybką ekspansją różnych form energetyki odnawialnej w naszej przestrzeni publicznej.

Odpowiedzi na w/w pytania proszę w możliwie najszybszym czasie, trzymając się określonych prawnie terminów przesłać na adres: Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu, Ściborki 6, 19-520 Banie Mazurskie.

Dariusz Morsztyn –
Członek Rady Koalicji organizacji społecznych na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Bezpieczna Energia”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s