Konferencja edukacyjna pt. „CAŁA PRAWDA O WIATRAKACH” – Gołdap, 10.11.2012, dokumentacja wideo i podsumowanie

Otwarcie konferencji – Dariusz Morsztyn

Premiera filmu pt.”Syndrom Turbiny Wiatrowej” reż. Grzegorz Sadowski (Suwałki)

Wprowadzenie do tematyki wpływu farm wiatrowych na ludzi – Zbigniew Sienkiewicz

Wprowadzenie do filmu – wpływ wiatraków na zdrowie ludzi. Dlaczego elektrownie wiatrowe nie powinny być stawiane w pobliżu siedlisk ludzkich (film z prof. Jerzym Jurkiewiczem)

Wpływ wiatraków na zdrowie ludzi. Dlaczego elektrownie wiatrowe nie powinny być stawiane w pobliżu siedlisk ludzkich (film z prof. Jerzym Jurkiewiczem)

Relacje osób mieszkających w pobliżu wiatraków – cz 1.

Relacje osób mieszkających w pobliżu wiatraków – cz 2.

Przekazanie informacji od rolnika z Wydmin

Aspekty prawne związane z lokalizacją farm wiatrowych – radca prawny Agnieszka Baudet – cz.1

Aspekty prawne związane z lokalizacją farm wiatrowych – radca prawny Agnieszka Baudet – cz.2

Film z Poseł RP Anną Zalewską z konferencji w Suwałkach

Ogłoszenie przerwy

Farmy wiatrowe na terenie powiatu gołdapskiego – Dariusz Morsztyn

Wpływ wiatraków na wartość nieruchomości i miejsca pracy – Marek Jasudowicz

Aspekty związane z akustyką farm wiatrowych – Krzysztof Przekop

Odpowiedź na pytanie dotyczące tematu – Aspekty związane z akustyką farm wiatrowych – Krzysztof Przekop

Przyjęcie uchwał konferencji

PODSUMOWANIE KONFERENCJI EDUKACYJNEJ pt. „Cała prawda o wiatrakach”,
która odbyła się w dniu 10.11.2012 w Gołdapi

Organizatorem konferencji było kilka stowarzyszeń społecznych, działających w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz północnej części województwa podlaskiego.
W konferencji wzięło udział około 200 osób. Uczestnikami byli mieszkańcy powiatu gołdapskiego oraz powiatów sąsiednich.
Celem głównym konferencji było poszukiwanie bezpiecznych dla mieszkańców sposobów pozyskiwania energii odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem koniecznej (głównie ze względu na utratę zdrowie i straty wartości ziemi ), bezpiecznej odległości lokalizowania farm wiatrowych od siedlisk ludzkich. Kolejnym celem konferencji było poszukiwanie rozwiązania problemu dla osób, które już żyją w sąsiedztwie wiatraków i ponoszą z tego tytułu konkretne straty.

Tematy podjęte na konferencji były prezentowane głownie na przykładach z terenu powiatu gołdapskiego i tutejszych gmin (Dubeninki, Gołdap, Banie Mazurskie). Zamysłem organizatorów było pokazanie problemu globalnego na przykładzie lokalnym. Jest to już w chwili obecnej teren, gdzie problemy związane z nieprzemyślaną lokalizacją osiągają bardzo wysoki poziom. Elektrownie wiatrowe są usytuowane nawet 300 metrów od najbliższych, zamieszkałych siedlisk. Ponieważ istnieją już kilka lat są obserwowane pierwsze negatywne efekty zarówno zdrowotne (Syndrom Turbiny Wiatrowej), ekonomiczne (spadek wartości ziemi) i społeczne (podziały społeczne, agresje). Jest to dopiero początek zjawiska, gdyż planowane jest pobudowanie na terenie powiatu gołdapskiego około 200 elektrowni wiatrowych. Przed konferencją zostały przeprowadzone badania wielotematyczne dotyczące praktyk stosownych przez lokalne władze w procesie budowy farm wiatrowych na tym terenie. Niestety wyniki tych badań wskazują na budowę elektrowni wiatrowych w sposób, który prowadzi do powstawania problemów na olbrzymią skalę zarówno w sferze zdrowotnej, jak też ekonomicznej i społecznej. Docelowo na obszarze powiatu gołdapskiego różnymi sposobami negatywnego oddziaływania farm wiatrowych będzie objęte ponad 25 tysięcy osób, a w najbliższej strefie do 3 km od wiatraków będzie żyło około 14 tysięcy ludzi.

Program konferencji obejmował wybrane elementy wpływu lokalizacji farm wiatrowych na mieszkańców. Zostały zrealizowane następujące punkty programu:

1.Premiera filmu pt.”Syndrom Turbiny Wiatrowej” w reżyserii Grzegorza Sadowski ego(Suwałki). Film ten został nakręcony przy farmach wiatrowych w okolicach Suwałk. Zaprezentowany po raz pierwszy na dużym ekranie obraz zrobił duże wrażenie na uczestnikach, a szczególnie osób, które na stałe mieszkają w sąsiedztwie wiatraków. Uzmysławiał problem z którym te osoby borykają się na co dzień.

2.Wprowadzenie do tematyki wpływu farm wiatrowych na ludzi (Zbigniew Sienkiewicz – Koalicja „Bezpieczna Energia”, Partnerstwo Dzikie Mazury). Przedstawione zostały m.in. n/w aspekty wpływu farm wiatrowych na mieszkańców oraz fakty z tym związane:
– powody i skala protestów w regionie Warmii i Mazur oraz Suwalszczyzny oraz powszechny brak akceptacji dla dużych farm wiatrowych w Europie i na świecie. Sprzeciw wobec niekontrolowanej ekspansji farm wiatrowych był powodem założenia Koalicji „Bezpieczna Energia” skupiającej kilkadziesiąt stowarzyszeń z całego północno-wschodniego regionu kraju. Zaprezentowano przykład sprzeciwu 100 profesorów niemieckich przeciwko finansowaniu i propagowaniu instalacji OZE w formie farm wiatrowych – manifest darmsztadzki.
– różnice w ustalaniu dopuszczalnej odległości bezpiecznej siłowni wiatrowych od miejsc zamieszkania człowieka w Polsce i innych krajach Europy. Wynika z tego dobitnie, że stosowane w Polsce praktyki lokowania farm wiatrowych w odległości 200-500 metrów od ludzkich siedzib są skandalicznie różne od stosowanych np. w Niemczech ok.1600 metrów, Irlandia – 2 km (dla siłowni 2MW)
– przykłady zagrożeń i emisji które towarzyszą eksploatacji siłowni wiatrowych w tym m.in.: odrywanie się kawałków lodu, urwanie śmigła którego 7 metrowy element spadł 500 m od wiatraka w gminie Korsze.
– problem konfrontacji wielkich korporacji z ogromnym kapitałem i masą prawników z mieszkańcami wsi którzy nie są w stanie do końca zrozumieć jakie konsekwencje może przynieść lokalizacja industrialnych 200 metrowych wiatraków. Na spotkaniach konsultacyjnych (jeśli się w ogóle one odbywają) mieszkańcy zasypywani są masą niezrozumiałych danych (decybele, wykresy, tabele), a nikt wprost nie mówi im czego mogą się spodziewać przez 30 lat życia pod farmą wiatrową.
– omówiono zjawisko „spinning reserve mode” – przędzenie mocy rezerwowej, które uzmysławia, że przemysłowe inwestycje wiatrakowe są przyczyną dodatkowej emisji CO2 w związku z koniecznością pracy w ich tle konwencjonalnych źródeł energii rezerwowej oraz budowania kolejnych elektrowni i sieci przesyłowych dla równoważenia niestabilnej pracy systemu .W Danii emisja CO2 wzrosła o 36% a w Hiszpanii o 43%.
– na zakończenie podano przykłady manipulacji władz, samorządów i ludzi przez media i publikacje przygotowane przez lobbystów wiatrowych. M.in. publikacja obchodów światowego dnia turystyki w Gołdapi ( na kilku stronach łącznie z całą okładką przedstawiony jest wizerunek regionu w postaci farm wiatrowych), wydawnictwo sygnowane napisem Senat RP tylko z powodu przeprowadzenia tam konferencji przez firmę wiatrakową. Skandaliczne jest wykorzystanie rolnika mieszkającego 200 m od turbiny i nazywającego swoje życie „piekłem na Ziemi” do wyemitowania reklamy firmy pod hasłem – „żyj na emeryturze ze swojego wiatraka”.

3.Zaprezentowano zarejestrowany film z wykładem prof. Jerzego Jurkiewicza na temat wpływ wiatraków na zdrowie ludzi. Wybitny neurolog w sposób bardzo logiczny tłumaczy w jaki sposób zbyt bliskie usytuowanie elektrowni wiatrowych od domów wpływa negatywnie na zdrowie ludzkie. Swój wykład oparł na analizie wielu badań zagranicznych i osobistych wywiadów wśród naukowców (głównie niemieckich). Negatywny wpływ na zdrowie został na świecie udowodniony do 8 kilometrów od wiatraków, a na dalszej odległości nie prowadzono badań. Wykład analizuje poszczególne fazy „syndromu turbiny wiatrowej” i „zespołu udręczenia wiatrakowego” oraz wpływ (głównie infradźwięków) na powstawanie i rozwój chorób neurologicznych, deformacji płodów ludzkich, chorób psychicznych i społecznych. Według opinii prof. Jurkiewicza i wielu innych lekarzy wpływ elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzkie jest bezdyskusyjny i może prowadzić do trwałych i bardzo poważnych stanów chorobowych.

4. W odniesieniu do poprzedniego wykładu wypowiedziało się wielu mieszkańców na stałe żyjących w bliskim sąsiedztwie farm wiatrowych. Rozmówcy pochodzili m.in. z miejscowości: Suczki k/Gołdapi, Wronki k/Gołdapi, Żywa Woda k/Suwałk, Śmieciuchówka k/Przerośli, Jeleniewo k/Suwałk. Mieszkaniec okolic Reszla przekazał informację na temat urwania się części turbiny wiatrowej, która odleciała na odległość kilkuset metrów od wiatraka. Większość mieszkańców relacjonowała udręczenie i choroby powodowane przez bliską lokalizację farm wiatrowych. Wśród relacji były też informacje dramatyczne jak np. wpływ na chorobę białaczkową. Osoby pokrzywdzone zwracały uwagę na m.in.:
– mnóstwo nieprawidłowości związanych z farmami wiatrowymi (m.in. praktyki korupcyjne, oszustwa)
– olbrzymi wpływ hałasu (a także fałszerstwa związane z ich pomiarami) na poziom ich życia,
– niebezpieczeństwo w wyniku spadających sopli lodu;
– wpływ infradźwięków na ich psychikę i zdrowie, m.in. wzrastanie poziomu znerwicowania, zwiększenie się nerwowości i agresji;
– zmniejszenie wartości ich ziemi i nieruchomości;
– brak jakichkolwiek informacji przekazywanych przed rozpoczęciem budowy farm wiatrowych;
– brak jakiegokolwiek zainteresowania ich losem ze strony lokalnych władz – są pozostawieni z problemami sami sobie.
Mieszkańcy wsi Suczki zgłosili też fakt śmierci kilkunastu bocianów białych zabitych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych w ich miejscowości.

5. Radca prawny Agnieszka Baudet przedstawiła wybrane aspekty prawne związane z praktykami stosowanymi przez inwestorów wiatrowych. Wskazała na podstawowe błędy popełniane przez właścicieli ziemi przy podpisywaniu umów dzierżawnych. Także przekazała informacje na temat spraw sądowych zakończonych rozbiórką elektrowni wiatrowych, które były usytuowane zbyt blisko siedlisk ludzkich (1 km).

6. Dariusz Morsztyn przedstawił tematykę farm wiatrowych na terenie powiatu gołdapskiego, gdzie jest planowana budowa około 200 wiatraków. Została zanalizowana ilość osób, która docelowo będzie objęta na 30! Lat wpływem związanym z bliską lokalizacją wiatraków. W promieniu 1 kilometra od wiatraków będzie mieszkało około 670 osób, w promieniu 3 kilometrów 13 950 osób, a w promieniu 8 kilometrów 25 200 osób. Uzmysławia to rzeczywisty, olbrzymi problem. Praktycznie cała populacja mieszkańców powiatu gołdapskiego jest skazana na 30 lat na różnorodne oddziaływanie farm wiatrowych. Także zarówno powiat gołdapski, jak też wszystkie okoliczne obszary zostaną na 30 lat pozbawione naturalnego krajobrazu, praktycznie na terenie kilku powiatów nie będzie ani jednego miejsca skąd nie będzie widać wiatraków. W prezentacji, która była logiczną analizą sytuacji wskazano na okoliczności w jakich zostały podjęte decyzje na temat lokalizacji farm wiatrowych na terenie powiatu gołdapskiego (Gmina Banie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap), m.in.:
Żadna z gmin nie wykonała analizy ekonomicznej przed budową farm wiatrowych.
– Żadna z gmin nie wykonała analizy na jaką liczbę osób i np. firm będą miały wpływ wiatraki .
– Nie zorganizowano spotkań informacyjnych w żadnej z wsi, gdzie miały być postawione wiatraki.
– Decyzję podjęli tylko radni bez jakiegokolwiek przygotowania na ten temat. M.in. w żadne z gmin nie zorganizowano dla radnych jakichkolwiek zajęć edukacyjnych na temat wiatraków, uzyskiwali oni jedynie informacje od inwestorów farm wiatrowych.
– W żadnej z gmin nie zabezpieczono środków na utylizację elektrowni wiatrowych.
Aktualnie (według danych uzyskanych z poszczególnych gmin) na terenie 3 gmin są stosowane n/w standardy związane z istnieniem tam farm wiatrowych:
– Żadna z gmin, a także Powiat Gołdap, nie podaje w działaniach promocji turystycznej (strony internetowe, ulotki, etc) informacji o wiatrakach.
-Żadna z gmin nie prowadzi jakichkolwiek działań związanych z przekształcaniem gmin z turystyczno-rolniczych na przemysłowe.
– W żadnej z gmin nie wypłacono odszkodowania z tytułu utraty wartości ziemi, nieruchomości, firmy etc;
– W żadnej z gmin nie ma zabezpieczonego jakiegokolwiek funduszu na rzecz odszkodowań dla w/w właścicieli , czy rozwiązywania problemów zdrowotnych ludzi skazanych na mieszkanie w pobliżu farm wiatrowych.
– W żadnej z gmin nie powiadomiono nikogo z mieszkańców, że można się ubiegać o odszkodowania;
– Do tej pory żadna z gmin nie wykonała jakichkolwiek działań osłonowych wobec osób mieszkających w sąsiedztwie wiatraków.
– Żadna z gmin nie wie nic o jakichkolwiek nowych miejscach pracy dla mieszkańców związanych z powstającymi farmami wiatrowymi.
– Żadna z gmin nie zamierza odstąpić od pobierania od turystów opłaty klimatycznej.
– Według oficjalnych informacji z gmin nikt z władz gmin nigdy nie brał udziału w jakichkolwiek spotkaniach (służbowe, prywatne, konferencje, rekreacyjne…) organizowanych przez inwestorów wiatrakowych zewnętrznych i lokalnych.

7. Marek Jasudowicz ze Stowarzyszenia „Kochamy Mazury” przedstawił zebraną na podstawie analizy badań zagranicznych oraz wywiadów z okolicznymi agencjami nieruchomości – wpływ farm wiatrowych na spadek wartości ziemi. Bez wątpienia istnieje bardzo duży wpływ sąsiedztwa wiatraków na wartość ziemi i nieruchomości. Uśredniony spadek wartości w promieniu do 2 km od wiatraków to 54% wartości. Jednak w przypadku ziemi o wartościach rekreacyjnych i turystycznych ten spadek jest znacznie większy. Zostały zaprezentowane pierwsze przykłady z okolic Giżycka odstępowania od kupna w przypadku sąsiedztwa farm wiatrowych. W prezentacji wskazano także na elementy:
– wyroki sądowe za ukrywanie sąsiedztwa wiatraków przy dokonywaniu sprzedaży,
– spadek wartości przy sąsiedztwie linii energetycznych.

Ponieważ podstawową wartością ziemi na Mazurach jest jej atrakcyjność turystyczna, należy zakładać, że lokalizowanie tutaj farm wiatrowych będzie miało wpływ na drastyczne obniżenie wartości ziemi, a wręcz stworzenie rejonów o jej niesprzedawalności.

8. Inżynier Krzysztof Przekop przekazał podstawowe dane na temat zjawisk akustycznych związanych z elektrowniami wiatrowymi. W prosty sposób zostały zaprezentowane m.in.:
– zasady dokonywania pomiarów i specyfiki skal decybelowych. Nie jest to skala liniowa i np. podwyższenie wielkości o kilka decybeli w rzeczywistości może oznaczać hałas dwa razy większy. Brak wiedzy na ten temat jest wykorzystywany przeciwko ludności.
– opisał tragiczną sytuację panującą w urzędach, które dokonują przyjęć różnych dokumentów dostarczanych przez inwestorów. Ze względu na brak fachowej wiedzy są przyjmowane praktycznie wszystkie dane dostarczane przez inwestorów.
– najczęstsze popełniane przez inwestorów oszustwa związane z emisją hałasu przez wiatraki. M.in. dokonywanie pomiarów w warunkach gdzie hałas jest najcichszy, stosowanie norm dla domów przy zamkniętych oknach i przy najcichszych warunkach (gdzie powinny być dokonywane przy oknach otwartych).

9.Uczestnicy jednogłośnie (przy tylko jednym głosie wstrzymującym i jednym przeciw) zagłosowali za przyjęciem wniosków skierowanych do władz kilkunastu okolicznych gmin. Ten apel dotyczy rozpoczęcia prowadzenia na terenie gmin zintegrowanych działań osłonowych na rzecz osób zamieszkałych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych, jak również podjęcie inicjatyw, które zabezpieczą na przyszłość mieszkańców gminy przed zbyt bliskim lokalizowaniem elektrowni wiatrowych od ich domów. Petycję podpisało w imieniu uczestników konferencji kilkunastu przedstawicieli organizacji społecznych obecnych na konferencji. Pełny tekst w załączeniu.

10. W trakcie konferencji każdy mógł bezpłatnie zasięgnąć opinii prawnej m.in. w sprawie przygotowywanych pozwów zbiorowych związanych z bliską lokalizacją farm wiatrowych. Konferencja została zakończona dyskusją uczestników.
Decyzją uczestników konferencji wnioski z konferencji zostały przesłane do władz gmin: Dubeninki, Banie Mazurskie, Przerośl, Wiżajny, Jeleniewo, Olecko, Kowale Oleckie, Wydminy, Wieliczki, Puńsk, Krasnopol, Giżycko, Suwałki, Rutka Tartak, Szypliszki, Sejny ,Filipów, Bakałarzewo, Świętajno, Kalinowo, Prostki, Ełk, Grajewo. Oraz powiatów: giżycki, olecki, suwalski, ełcki.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s